2018

Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze skierowany jest do młodzieży w wieku 13­-16 lat, mieszkającej na terenach zagrożonych marginalizacją, o ograniczonym dostępie do kultury. Projekt, obejmując jego beneficjentów rozbudowanym wsparciem (m.in. cykl warsztatów, mentoring,  działania artystyczne w przestrzeni publicznej) przyczynia się do rozwoju osobistego beneficjentów  projektu, w tym ich kompetencji artystycznych, kulturalnych i społecznych; program poprzez realizowane wspólnie z beneficjentami działania artystyczne w przestrzeni publicznej, prowokuje młodych ludzi do  aktywności kulturotwórczej a także do angażowania się w działania na rzecz własnego środowiska. Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze  realizowany jest od 2014 roku .  W latach 2014-2016 ramach projektu zrealizowano 70 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym 56 warsztatów i 6 lokalnych akcji społecznych, w których uczestniczyło przeszło 2.500 osób. Przeprowadzono 460 godzin warsztatów, a ponadto opracowano nowe narzędzie pracy z młodzieżą.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Bieżący harmonogram: